Regulamin

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „ODZYSKOMANIA”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki udziału w programie pn. „Odzyskomania” (zwanym dalej "Programem").

2. Organizatorem programu jest Fundacja alter eko z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 3, wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448852, NIP 521-364-33-22.

3. Program adresowany jest do placówek oświatowych wszystkich typów i poziomów nauczania oraz instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw i innych podmiotów wspierających wybrane placówki oświatowe na terenie wszystkich województw Polski.

4. Przedmiotem programu jest wymiana zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz baterii na punkty odpowiadające nagrodom rzeczowym zgodnie z przelicznikiem przedstawionym w § 3, pkt. 7 Regulaminu. Zgodnie z programem zbiórce nie podlegają tonery oraz V grupa ZSEE - sprzęt oświetleniowy.

5. Program rozpoczyna się z dniem 01.11.2014 r. i trwać będzie w sposób ciągły, z wyłączeniem okresu wakacji szkolnych, przy czym podmioty wspierające wybraną placówkę oświatową mogą na jej rzecz prowadzić zbiórki odpadów przez cały rok kalendarzowy.

§ 2 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikiem programu (zwanym dalej "Uczestnikiem") jest placówka oświatowa każdego typu i poziomu nauczania.

2. W programie mogą brać udział uczestnicy pośredni, czyli instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i inne osoby, które zgromadzone przez siebie elektroodpady oraz baterie i przenośne akumulatory mogą dobrowolnie przekazać na rzecz wybranej szkoły, która jest zarejestrowanym Uczestnikiem programu. W ten sposób pula punktów na koncie wybranego Uczestnika zostanie zwiększona o liczbę punktów uzyskaną z przeliczenia ilości oddanych ZSEE oraz baterii i przenośnych akumulatorów. Uczestnik pośredni nie otrzymuje z tego tytułu żadnej gratyfikacji w postaci nagrody lub w innej formie.

3. Uczestnik zgłasza swoje uczestnictwo w programie rejestrując się przez panel komunikacyjny na stronie www.odzyskomania.pl. Potwierdza zgodność wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany pod adres e-mail podany przy rejestracji. Ostatecznie kwalifikowany jest on do programu na podstawie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, będącej formą umowy, potwierdzanej osobistym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz pieczęcią podmiotu (jeśli taką posiada). Pełna aktywacja konta następuje po przesłaniu Karty Zgłoszenia w wersji elektronicznej (w formacie jpg lub pdf) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , podając w tytule wiadomości pełną nazwę Uczestnika. Na tej podstawie w przeciągu 3 dni roboczych Uczestnik otrzyma informację o pełnej aktywacji konta Uczestnika. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

4. Podczas rejestracji, osoba reprezentująca Uczestnika i posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia wprowadza dane osobiste oraz dane placówki oświatowej oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z § 4, a także zapotrzebowanie na przesyłanie „Karty Przekazania Odpadów” ze wskazaniem na kogo ma być ona wystawiona i czy każdorazowo czy zbiorczo po realizacji programu.

5. Uczestnik zapewnia, że gromadzone zużyte surowce: ZSEE, baterie są jego własnością.

6. Zebrany podczas zbiórki ZSEE musi być kompletny, czyli np. lodówka z agregatem, pralka z silnikiem. Niekompletny sprzęt zostanie odebrany przez Operatora, ale jego waga nie zasili konta Uczestnika.

7. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.

§ 3 Zasady programu

1. Uczestnik zgłasza swoje uczestnictwo w programie rejestrując się przez panel komunikacyjny na stronie www.odzyskomania.pl. Potwierdza zgodność wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany pod adres e-mail podany przy rejestracji. Ostatecznie kwalifikowany jest on do programu na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia, będącej formą umowy, potwierdzanej osobistym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz pieczęcią podmiotu (jeśli taką posiada). Pełna aktywacja konta następuje po przesłaniu Karty Zgłoszenia w wersji elektronicznej (w formacie jpg lub pdf) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , podając w tytule wiadomości pełną nazwę Uczestnika. Na tej podstawie w przeciągu 3 dni roboczych Uczestnik otrzyma informację o pełnej aktywacji konta Uczestnika. Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

2. Zadaniem Uczestników programu jest zbieranie ZSEE, baterii podczas akcji organizowanych samodzielnie na terenie placówki oświatowej lub w innymi miejscu w porozumieniu z gminą, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

3. Uczestnik za pośrednictwem swojego profilu zgłasza potrzebę odbioru zebranych odpadów, gdy spełniony został jeden z dwóch następujących warunków zbiórki: 

- zapełnienie co najmniej 2 pojemników na baterie i akumulatory oraz zebranie co najmniej 350 kg ZSEE,

- zebranie co najmniej 450 kg ZSEE.

4. W trakcie organizowania zbiórki Uczestnik zobowiązany jest do: - zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zbiórki prowadzonej na swoim terenie, - kontroli zawartości pojemników (w pojemnikach muszą znajdować się wyłącznie baterie lub ZSEE), - zamieszczenia pisemnej informacji o przeznaczeniu i funkcji każdego z pojemników.

5.Operator lub wskazany przez Operatora podmiot bezpłatnie realizuje odbiór baterii, przenośnych akumulatorów lub ZSEE, w ciągu 14 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Uczestnika potrzeby odbioru.

6. Po dokonaniu odbioru ZSEE, baterii i przenośnych akumulatorów, Organizator w ciągu 30 dni przeliczy wartość zbiórki na punkty w programie i wprowadzi je na elektroniczne konto Uczestnika, zgodnie z następującym przelicznikiem: - 10 kg (ZSEE + baterie) = 1 punkt

7. Operator wystawia Uczestnikowi potwierdzenia ilości odebranych baterii i przenośnych akumulatorów w przypadku uzasadnionej konieczności. Uczestnik zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U z 2009 r., nr 79, poz. 666) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zebranych baterii tj. wystawiania kart przekazania odpadu.

8. Uczestnik ma prawo wyboru nagrody z Katalogu Nagród opublikowanego w wersji elektronicznej na stronie: www.odzyskomania.pl oraz widocznego na koncie Uczestnika (po zalogowaniu). Uczestnik wybierając nagrodę automatycznie zmniejsza liczbę zgromadzonych przez siebie punktów na koncie. Po dokonaniu wyboru system wygeneruje zamówienie do Organizatora w formie „elektronicznego zlecenia”.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w opublikowanym Katalogu w trakcie trwania programu, ale wyłącznie na nagrody o wartości równoważnej.

10. Wysłana nagroda nie podlega zamianie na inną lub na jej równowartość pieniężną.

11. Uczestnik nie ponosi kosztów dostarczenia wybranej nagrody do swojej siedziby. Uczestnik każdorazowo zobowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór przesyłki z wybraną nagrodą na blankiecie dostawcy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji i zachęt, polegających na zmianie zasad naliczania punktów w programie, o czym informować będzie na stronie www.odzyskomania.pl.

13. Uczestnik pośredni (firmy i inne instytucje wspierające placówki oświatowe) ma prawo zorganizować zbiórkę na terenie swoje siedziby, a następnie wybrać placówkę oświatową, której chce przekazać punkty uzyskane w wyniku przeliczenia wartości zebranych odpadów. Uczestnik pośredni zgłasza się do wybranej przez siebie placówki, bądź bezpośrednio do Organizatora wskazując konkretną placówkę, na rzecz której chce dokonać przekazania zebranych elektroodpadów, baterii lub przenośnych akumulatorów. W sytuacji zgłoszenia się firmy lub instytucji do wybranej placówki, to placówka zgłasza Organizatorowi potrzebę odbioru zebranych przez nią odpadów, wskazując dokładny adres i termin zbiórki, a procedura odbywa się według Zasad programu (§ 3). W sytuacji zgłoszenia uczestnika pośredniego do Organizatora, to Organizator wskazuję placówkę zgłoszoną do programu z uwzględnieniem ewentualnych preferencji uczestnika pośredniego (najbliższe położenie), a następnie Organizator kontaktuje się z placówką, która po wyrażeniu zgody, zgłasza do Organizatora potrzebę odbioru zebranych odpadów ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru odpadów. Dalsza procedura odbywa się według zasad programu (§ 3).

14. Regulamin dostępny jest na stronie: www.odzyskomania.pl, www.altereko.pl

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników programu będą przetwarzane przez Fundację alter eko z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 3 oraz Operatorów akcji, w zakresie niezbędnym dla realizacji Programu oraz w celach statystycznych, informacyjnych i promocyjnych organizatora.

2. Dane uczestników przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia Uczestnika do programu.

4. Zgoda, o której mowa w pkt. 3, zostanie potwierdzona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika - podmiotu własnoręcznym podpisem i pieczęcią podmiotu na Karcie Zgłoszenia.

5. Uczestnik na bieżąco będzie informowany e-mailową o innych akcjach edukacyjnych aktualnie prowadzonych przez Fundację alter eko na terenie Polski.

6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego programu dostępny jest na stronie www.odzyskomania.pl, www.altereko.pl i wchodzi w życie z dniem 01.11.2014 r.

2. Biorąc udział w programie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

3. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie Uczestnika z Programu.

4. Uczestnicy programu zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i niewykorzystywania uczestnictwa w programie do celów sprzecznych z prawem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia nagród za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie lub Poczty Polskiej, będzie jednak składał reklamacje we własnym trybie jeśli sytuacja będzie tego wymagała.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie placówek oświatowych, które: a) naruszyły zapisy Regulaminu Uczestnictwa b) od co najmniej 4 miesięcy nie przeprowadziły aktywnej zbiórki i nie uzyskały punktów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie jego trwania, o czym poinformuje Uczestnika 45 dni przed realizacją tego postanowienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik do Regulaminu.

Słowniczek pojęć

1. Regulamin uczestnictwa – dokument zwany dalej „Regulaminem”, określający zasady uczestnictwa w programie pn. „Odzyskomania”.

2. Operator – organizacja odzysku odpadów lub inna firma odbierająca odpady zgromadzone podczas zbiórki prowadzonej w programie pn. „Odzyskomania”.

3. Uczestnik – placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły wyższe oraz placówki wychowawcze.

4. Uczestnik pośredni – instytucja publiczna, przedsiębiorstwo i inna osoba, która zgromadzone elektroodpady oraz/lub tusze, baterie i akumulatory dobrowolnie przekazuje na rzecz wybranej szkoły zarejestrowanej jako Uczestnik programu.

5. Baterie – zużyte baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego.

6. ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np. lodówka, pralka, TV/monitor, LCD, komputer, odkurzacz, toster, waga, klawiatura, drukarka, telefon, kamera, odbiornik radiowy, wiertaka, gra video, suszarka, młynek do kawy, mikrofalówka, zabawka elektryczna. Sprzęt kompletny, nie zdemontowany. Spis rodzajów ZSEE zbieranego w programie znajduje się na stronie www.odzyskomania.pl.

7. Strona – strona internetowa programu dostępna pod adresem www.odzyskomania.pl

8. Profil – narzędzie do kontaktu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, dostępne po zalogowaniu się na stronie www.odzyskomania.pl. E-mail i hasło Uczestnik uzupełnia w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

9. Karta Zgłoszenia – forma umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem programu.

10. Punkt – waluta używana w programie, gromadzona przez Uczestników na ich indywidualnych profilach i wymieniana na nagrody.


 

  Wspierając program, wspierasz naturę!

PATRONAT MEDIALNY